گروه تاسیسات
 

زمينه های فعاليت : 

 

- طراحی و ارایه نقشه های تاسيسات الکتريکی

- طراحی و ارایه نقشه های تاسيسات مکانيکی

- ارایه برگه های تعهد تاسيسات الکتريکی

- ارایه برگه های تعهد تاسيسات مکانيکی

 

گروه تاسیسات

طراحی و ارایه نقشه های تاسيسات الکتريکی، مکانیکی و ...

بیشتر

گروه معماری

طراحی و ارایه نقشه های فاز 1 و 2 معماری، طراحی نما و ...

بیشتر

گروه سازه

طراحی، محاسبه و ارائه نقشه های سازه های فولادی، بتنی و ...

بیشتر